O INŠTITUTU

Cilji delovanja

Javni raziskovalni zavod Rudolfovo – znanstveno in tehnološko središče Novo mesto je bil ustanovljen dne 23. 3. 2022 s strani Vlade Republike Slovenije z namenom podpreti tehnološki razvoj in inovativnost Jugovzhodne Slovenije in Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, s tem pa tudi celotne Slovenije.

Delovanje JRZ Rudolfovo je usmerjeno k doseganju naslednjih ciljev:

  • ustvarjanje ekosistema novih malih in srednjih visoko inovativnih podjetij, ki bodo temeljila na visoki tehnologiji in bodo geografskemu območju jugovzhodna Slovenija (JVS) dala potrebno stabilnost, kvalitetna delovna mesta in ekonomsko blaginjo, temelječo na visoki dodani vrednosti,
  • podpora poslovanju obstoječih velikih in srednjim podjetjem v JVS, da v sodelovanju z raziskovalci iz JRZ Rudolfovo inovirajo svoje izdelke, storitve in procese ter s tem dvignejo svojo konkurenčnost in dodano vrednost,
  • povečevanje javnih vlaganj in števila raziskovalcev v JVS in Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (KRVS),
  • podpora zeleni in digitalni transformaciji slovenskega gospodarstva in javnega sektorja,
  • vzpostavitev najsodobnejše raziskovalne infrastrukture na izbranih področjih delovanja, ki bo osnova za prenos znanja v gospodarstvo in v javni sektor,
  • izboljševanje odličnosti v znanosti,
  • prenos znanja na mlajše generacije,
  • navduševanje mladih za poklice s področja STEM (znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika),
  • sodelovanje z visokošolskimi organizacijami.
Osnovni podatki
IME INSTITUCIJE:
Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto
PREVOD V ANGLEŠČINI:
Rudolfovo - Science and Technology Centre Novo mesto
SKRAJŠANO IME:
Rudolfovo
MATIČNA ŠTEVILKA:
9104470000
DAVČNA ŠTEVILKA:
SI 19740212
SEDEŽ INŠTITUTA:
Podbreznik 15, 8000 Novo mesto
PRAVNOORG. OBLIKA:
Javni raziskovalni zavod
DEJAVNOST: 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije, druge dejavnosti, opredeljene v aktu o ustanovitvi
TRANSAKCIJSKI RAČUN:
IBAN SI56 0110 0600 8363 751 (S) UJP
SPLOŠEN EMAIL NASLOV:
info@rudolfovo.eu

Organiziranost inštituta

Organi upravljanja inštituta so upravni odbor, direktor in znanstveni svet. Inštitut ima dve organizacijski enoti: raziskovalno-razvojna enota in skupne službe. Organiziranost inštituta prikazuje naslednji organigram.